" Όλη τη  μέριμνα  σας 
ρίξτε  την επάνω  σ'  Αυτόν
επειδή  Αυτός  φροντίζει  για  σας " 

1 Πετρ 5: 7

Δεν υπάρχουν σχόλια: